เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ปรัชญาเศรษฐกิจที่ทำได้จริง

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาต่อไปได้ จนกว่าจะบรรลุความยั่งยืน คำว่าพอเพียงเป็นทางสายกลางตามหลักการ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข : ความพอประมาณ เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอประมาณ คือ การอยู่อย่างพอประมาณ ซึ่งเราควรมีความพอประมาณทั้งในการหารายได้และการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ การพอประมาณในการหาเงินคือการหาเงินผ่านช่องทางที่ซื่อสัตย์ ทำงานให้สุดความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น การใช้จ่ายปานกลาง หมายถึง การใช้จ่ายตามสภาพความเป็นอยู่ อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกันฉันก็ดูแลตัวเองด้วย และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ไม่ยากและเข้มข้นจนเกินไป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล ไม่ว่าจะในธุรกิจหรือชีวิตประจำวัน เราต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา นี่เป็นการตัดสินใจที่ดีซึ่งควรอยู่บนพื้นฐานของการไตร่ตรอง รวมทั้งคำนึงถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ได้อาศัยอารมณ์หรือสิ่งที่คนอื่นพูดโดยไม่วิเคราะห์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน รวมทั้งลมและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร การเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้า การเลิกจ้างพนักงานในบริษัทขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่ส่งผลต่อการลงทุน […]