เศรษฐกิจพอเพียง 30 30 10

เศรษฐกิจพอเพียง 30 30 10

หัวข้อนำทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 30 30 10 เศรษฐกิจพอเพียงกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่สรุปหลักการและแนวปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่กระทรวงทฤษฎีใหม่หรือทฤษฎีใหม่ของการเกษตรซึ่งเป็นแนวทางทีละขั้นตอนในการพัฒนาการเกษตรเป็นตัวอย่าง การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานเทียบได้กับทฤษฎีใหม่ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง 30 30 10 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง 30 30 10 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน

 • ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่เริ่มแรกขุดบ่อน้ำเพื่อเก็บน้ำฝนในช่วงฤดูฝน และใช้เป็นอาหารสำหรับพืชผลในฤดูแล้ง รวมทั้งเป็นอาหารสัตว์และพืชน้ำ
 • ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ที่สองปลูกในฤดูฝนเพื่อให้เพียงพอสำหรับอาหารประจำวันของครอบครัวตลอดทั้งปี เพื่อลดต้นทุนและพึ่งตนเองได้
 • พื้นที่ที่สาม ประมาณ 30% คือ การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้ากินเหลือจะขาย
 • พื้นที่ที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ถนน และบ้านอื่นๆ

ขั้นตอนที่สองของทฤษฎีใหม่ เมื่อเกษตรกรเข้าใจหลักการและปฏิบัติที่ดินของตนจนเกิดผล ขั้นตอนที่สองต้องเริ่มต้นเพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมกองกำลังเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ในการทำงานภาคสนาม เศรษฐกิจพอเพียง

 1.  การผลิต (พันธุ์พืช การเตรียมดิน การชลประทาน ฯลฯ)
 2. การตลาด (พื้นที่ตากข้าว ยุ้งข้าว ขายเครื่องสีข้าว)
 3. ค่าครองชีพ (กะปิ น้ำปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)
 4. สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)
 5. การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)
 6. สังคมและศาสนา

ทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 3 หลังจากระยะที่สองผ่านไป เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรควรไปที่ขั้นตอนที่สาม เป็นการประสานงานกับกองทุนหรือแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคารหรือบริษัทเอกชน เพื่อช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ

 •  เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่กดดัน)
 • ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวกินได้ในราคาต่ำ (ซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงบดเอง)
 •  เกษตรกรสามารถซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ำ เพราะเราซื้อเยอะ (ร้านสหกรณ์ราคาส่ง)
 • ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถแจกจ่ายบุคลากรเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง 30 30 10 ทฤษฎีเกษตรใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แนะนำวิถีชีวิตไทยมากว่า 40 ปี (พ.ศ. 2517) ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและต่อมาทรงเน้นย้ำว่า อยู่รอดและสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนภายใต้โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (ทางสายกลาง) แนวความคิด : แนวทางการดำรงอยู่ของทุกระดับของครอบครัว ชุมชน และรัฐ – ในการพัฒนาและบริหารประเทศ
 • หลักการ เจียมเนื้อเจียมตัวหมายถึงไม่มาก/น้อยเกินไป/ไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น พิจารณาเหตุ/ผลอย่างสมเหตุสมผล ภูมิคุ้มกันคือการเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง
 • เงื่อนไข : ความรู้คือความรู้ของบุคคลในเรื่องวินัย ความรอบคอบ ความรอบคอบ และคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความพากเพียร ความอดทน ความขยัน การแบ่งปัน เศรษฐกิจพอเพียง
  วัตถุประสงค์ : เชื่อมโยงวิถีชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/การเมือง สมดุล/เสถียรภาพ/ความเป็นธรรม/ความยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เกษตรทฤษฎีใหม่-เศรษฐกิจพอเพียง การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จากการเสด็จเยี่ยมชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมาก รัชกาลที่ 9 ทรงเห็นปัญหาของชาวนารายย่อยที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินน้อย สามารถปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้งในช่วงฤดูฝน บางคนปลูกต้นไม้เพียงต้นเดียว บ่อน้ำที่ขุดมาหลายปียังไม่เพียงพอเนื่องจากปริมาณน้ำฝนและความแปรปรวนของสภาพอากาศ หากเกษตรกรสามารถหาเลี้ยงชีพได้และบ่อมีน้ำเพียงพอตลอดปี แผนการใช้ที่ดินควรเป็นอย่างไร? จากแนวคิด “เกษตรทฤษฎีใหม่” ในพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” แบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน คือ

พระราชดํารัส ร.9 เศรษฐกิจพอเพียง

1) นาข้าว: ปลูกข้าวในฤดูฝนให้เพียงพอสำหรับการบริโภคของครอบครัว อัตราการบริโภคข้าวของคนไทยอยู่ที่ประมาณ 106 กิโลกรัม (กก.) ต่อปีต่อคน
2) พืชผสม ไม้ยืนต้น สมุนไพร ผักและผลไม้ สำหรับประกอบอาหารประจำวันตามเกณฑ์ขั้นต่ำขององค์การอนามัยโลก อัตราการบริโภคผักและผลไม้คือ 400 กรัม (กรัม) ต่อวันต่อคน
3) แหล่งน้ำ : ขุดบ่อน้ำเก็บน้ำในฤดูฝนให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี และใช้เลี้ยงปลาตลอดจนปลูกพืชน้ำและพืชน้ำริมสระน้ำ โดยกำหนดแนวทางในการคำนวณว่าต้องใช้น้ำประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อการเพาะปลูก 1 ไร่
4) ที่อยู่และอื่นๆ เช่น ลานตาก เรือนกระจก ถนน กองปุ๋ยหมัก เป็นต้น

ตามหลักการพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรที่ดินเป็นสัดส่วนเวลา 30:30:30:10 น. ตามลำดับ เพื่อให้เกษตรกรสามารถหาเลี้ยงชีพได้ ความพอเพียงเป็นพื้นฐาน จากทฤษฎีการทดลองครั้งแรกได้นำไปปฏิบัติที่วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และแบบจำลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เขาวงกตกาฬสินธุ์ หลังจากเสร็จสิ้นทฤษฎีเบื้องต้น ช่วงที่สองได้รับการแก้ไข สหกรณ์ได้รับการจัดระเบียบและก้าวหน้าไปสู่แหล่งเงินทุนสามเฟส มีสินค้าดีๆราคาถูกๆ

เศรษฐกิจพอเพียง 30 30 10 ทฤษฎีใหม่นี้เริ่มแรกมีสัดส่วนการจัดสรรที่ดินที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรรายย่อย พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 10-15 ไร่ คำนวณปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก เพียงพอสำหรับข้าวและผักในครอบครัว โดยเฉลี่ยมี 3-5 คน สมมุติว่าครอบครัวเกษตรกรรมนี้มีที่ดินทำกิน 15 ไร่ จากอัตราส่วน 30:30:30:10 น. นี้ จะเป็น 1) นาข้าว 30% * 15 = 4.5 ไร่ 2) พืชผลรวม 30% เท่ากับ 4.5 ไร่ 3) พื้นที่สระ 30% เทียบเท่า 4.5 ไร่ 4) ที่พัก 10 % *15 = 1.5 ไร่

บทความแนะนำ