เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ปรัชญาเศรษฐกิจที่ทำได้จริง

หัวข้อนำทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาต่อไปได้ จนกว่าจะบรรลุความยั่งยืน คำว่าพอเพียงเป็นทางสายกลางตามหลักการ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดี

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข : ความพอประมาณ

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความพอประมาณ คือ การอยู่อย่างพอประมาณ ซึ่งเราควรมีความพอประมาณทั้งในการหารายได้และการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ การพอประมาณในการหาเงินคือการหาเงินผ่านช่องทางที่ซื่อสัตย์ ทำงานให้สุดความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น การใช้จ่ายปานกลาง หมายถึง การใช้จ่ายตามสภาพความเป็นอยู่ อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกันฉันก็ดูแลตัวเองด้วย และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ไม่ยากและเข้มข้นจนเกินไป

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ความมีเหตุผล

ไม่ว่าจะในธุรกิจหรือชีวิตประจำวัน เราต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา นี่เป็นการตัดสินใจที่ดีซึ่งควรอยู่บนพื้นฐานของการไตร่ตรอง รวมทั้งคำนึงถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ได้อาศัยอารมณ์หรือสิ่งที่คนอื่นพูดโดยไม่วิเคราะห์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

คือการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน รวมทั้งลมและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร การเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้า การเลิกจ้างพนักงานในบริษัทขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่ส่งผลต่อการลงทุน เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่รอด และระมัดระวังอยู่เสมอ เช่น เตรียมแผนสำรองสำหรับแต่ละสถานการณ์ ช่องทางรายได้ที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงในวันที่เลิกจ้างหรือกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

2 เงื่อนไขที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

เงื่อนไขแรกคือเงื่อนไขความรู้ มีความรู้ด้านวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้าน นำความรู้นั้นมาพิจารณาและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อการวางแผนและข้อควรระวังในการปฏิบัติธรรม ได้แก่ การมีสติ มีซื่อสัตย์ อดทน ขยัน และใช้ปัญญาในชีวิต
เงื่อนไขที่สอง เงื่อนไขของศีลธรรม คือการตระหนักรู้ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์และขยัน อดทน ใช้ปัญญาในชีวิต

โดยดำเนินชีวิตตามหลักสามประการ ความรู้และศีลธรรมเป็นสิ่งสำคัญ ความรู้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม เช่น ความรู้ทางวิชาชีพช่วยให้ธุรกิจและงานเจริญรุ่งเรือง หรือความรู้ด้านการลงทุนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักลงทุน ช่วยเราตัดสินใจอย่างมีเหตุผล แม้ว่าภูมิหลังทางความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันสามารถก่อให้เกิดเหตุผลส่วนตัวได้ แต่ถ้าทุกคนยึดมั่นในหลักศีลธรรม ก็จะทำให้พวกเขาอยู่ร่วมกันในสังคมที่สงบสุขได้

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การพึ่งตนเองเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อทุกคนดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาธุรกิจ โดยการรวมตัวกันในอาชีพเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือกันในกลุ่ม ไม่จำกัดเฉพาะการรวมตัวของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ งานในเมืองยังสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน แลกเปลี่ยนแนวคิดการลงทุนเพื่อเพิ่มความรู้ ตลอดจนแบ่งปันความช่วยเหลือและตอบแทนสังคมแก่กลุ่มที่ยังต้องการความช่วยเหลือ เช่น กิจกรรมอาสาสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ประโยชน์ เศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท โดยใช้ความรู้และคุณธรรมสร้างการพึ่งพาตนเองและเผยแพร่สู่สังคมซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการทำงานและชีวิต

ความรู้เรื่องศรษฐกิจพอเพียง

พระราชดํารัส ร.9 เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ผมหวังว่าผู้คนจะมีชีวิตที่ยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดจากโลกาภิวัตน์ พระองค์ยังทรงให้ความหมายภาษาอังกฤษของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ระบุไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

“ที่นี่เราฟังเขาถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แปลเป็นภาษาอังกฤษยังไง? อยากตอบในหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่หนังสือเศรษฐกิจ แต่เป็นหนังสือพระราชดำรัสที่นำมาดัดแปลงฟังและแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะคนที่ฟังภาษาไทยบางครั้งก็ไม่เข้าใจภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจึงแปลเป็นภาษาอังกฤษและเน้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเขียนตัวหนาในหนังสือ”

แต่เนื่องจากคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคำที่เกิดจากแนวคิดใหม่ ยังเป็นทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงไม่ปรากฏในตำราเศรษฐศาสตร์ บางคนอาจจะยังสงสัยว่าเศรษฐกิจพอเพียงแทนเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมถ้าความหมายไม่ตรงกัน? หรือไม่สามารถใช้เหมือนหรือต่างจากคำว่า Self-Sufficiency มันทำงานอย่างไร? พจนานุกรมคำจำกัดความที่เป็นอิสระและเป็นอิสระ ในความหมายของสมเด็จโต คือ “ความพอเพียง” หมายถึง การผลิตสินค้าเพื่อใช้เอง คุณไม่จำเป็นต้องยืมคนอื่นมาใช้ชีวิตของคุณเอง”

3 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยค้ำจุนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ โครงการหลวงจิตรลดาภายใต้ปรัชญาหรือเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการเกษตรที่เน้นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยทางการเกษตรที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว และใช้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราจึงมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนทุกท่านในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

แนวคิดแรกคือการเผยแพร่ความรู้ที่ผู้อื่นต้องการในอาชีพการงานในอนาคต

โครงการหลวงจิตรลดามีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประโยชน์ เศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. โครงการทดลอง 2. โครงการต้นแบบ 3. โครงการไม่แสวงหาผลกำไร เจ้าของธุรกิจหวังว่าธุรกิจจะบรรลุเป้าหมายหรือธุรกิจจะประสบความสำเร็จในทางใดทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจน้อยมากที่สร้างขึ้นเพื่อไม่แสวงหาผลกำไร หรือจัดทำขึ้นเพื่อทดลองและวิจัย รวมทั้งกรณีเผยแพร่ความรู้ที่มีให้ผู้อื่นประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ทุกคนต้องศึกษาและอดทน นอกจากนี้บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการทำงาน เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ พระราชดํารัส ร.9 เศรษฐกิจพอเพียง

แนวความคิดที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจ

สร้างแรงบันดาลใจหรือต้นแบบให้กับผู้ประกอบการหลายคนที่ล้มเหลวมาก่อน เพราะนักธุรกิจเหล่านี้ต้องหาไอเดียหรือวิธีการสร้างธุรกิจใหม่ๆ เมื่อนำแนวคิดและแรงบันดาลใจจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้ว คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นคำที่มีค่าและมีความหมายมากสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างตัวเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ธุรกิจ

แนวความคิดที่ 3 การศึกษาวิธีทำงานและลงมือทำ

นักธุรกิจเกือบทุกคนได้รับการศึกษาเกี่ยวกับงานโครงการสวนหลวงจิตรลดา เริ่มต้นในปี 2504 ใกล้พระบรมมหาราชวัง และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือเปิดโล่งเพราะเคยเป็นทุ่งนา ความเจริญยังมาไม่ถึง พระราชดํารัส ร.9 เศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสนใจการเกษตรอยู่แล้ว ดังนั้นการทดลองปลูกข้าวครั้งแรกจึงเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการปลูกข้าวหลายพันธุ์ทั้งข้าวเหนียวและข้าวไม่เหนียว เป็นโครงการข้าวที่เตรียมจากการหว่าน การไถ และการปลูกข้าว จนถึงฤดูเกี่ยว แล้วนำเมล็ดข้าวไปประกอบพระราชพิธีในวันพืชมงคล วันแรกของทุกปี ทั้งสนามหลวงและสวนจิตรลดา มีการสาธิตการปลูกต้นไม้ด้วย

โดยการนำเมล็ดไปปลูกในสวนจิตรลดาให้มีความชื้น ลักษณะการผสมพันธุ์จะไม่รบกวนผืนป่า เพื่อให้ป่ากลับคืนสู่สภาพเดิมในปี พ.ศ. 2505 เขาได้ทดลองเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งได้มีการเพาะพันธุ์ในต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนและเป็นเมืองเกษตรกรรม ดังนั้นจึงเป็นตัวอย่างของการวิจัยและพัฒนา ทุกธุรกิจต้องใส่ใจในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกตัวอย่าง ประโยชน์ เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  ทุกธุรกิจต้องการปัจจัยที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและผลกำไร สามแนวคิดข้างต้นมีค่า ทั้งในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง แรงบันดาลใจและพลังในธุรกิจ รวมถึงการศึกษาและดำเนินการเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสาหลักที่สามารถรองรับทุกธุรกิจได้อย่างมั่นคงและก้าวหน้า

บทความแนะนำ